Yapımız

SİTAP yapı olarak Kurucu Yürütme Kurulu, Sekretaryası, Üyeleri ve Çalışma Gruplarından oluşuyor.

I. Kurucu Yürütme Kurulu: 

SİTAP’ın kurucu üyeleri, Hayata Destek Derneği, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı temsilcilerinden oluşur. Kurucu Yürütme Kurulu, SİTAP’ın kuruluş aşamasında aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: 

 • SİTAP’ın kuruluş aşamasındaki genel stratejisini, politikalarını, yıllık çalışma planını ve bütçesini belirler. 
 • SİTAP’ın sürdürülebilirliği için gerekli finansman kaynağının yaratılmasından sorumludur. 
 • Ayda iki kez toplanır.  
 • Üç yıl süresince faaliyet gösterir.
 • Üç yıl boyunca SİTAP’ın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışır. Üç yılın sonunda, çalışma gruplarında aktif olarak yer almış üye kuruluş temsilcileri ile birlikte SİTAP Yönetim Yapısını belirlemek üzere çalışır.  

II. Sekretarya: 

SİTAP’ın yıllık çalışma planının uygulanmasından, mali yönetiminden ve iletişim faaliyetlerinden sorumludur. 

 • SİTAP çalışma grubu toplantılarına katılır. 
 • Faaliyet raporlarını düzenli olarak üyelerle paylaşır. 
 • Ayda iki kez yapılan SİTAP Kurucu Yürütme Kurulu’na rapor vermekle yükümlüdür.

III. Üyeler:

SİTAP gönüllü üyelerin oluşturduğu bir platformdur. Platform üyeliği için herhangi bir kısıtlama ve yükümlülük bulunmamaktadır.  

 • Platform etkinliklerine katılır, ayrıca platformun etkinliklerinin duyurulması ve yaygınlaştırmasında destek olurlar.
 • Platform üyelerinin belirlediği başlıklarda oluşan çalışma gruplarına katılım gösterebilirler.  
 • Kurucu Yürütme Kurulu toplantılarında görüşülmesini talep ettikleri afet ile ilgili konuları SİTAP Sekretaryasına iletebilirler. Kurucu Yürütme Kurulu bu konuları gündemine alır ve sekretarya kanalı ile üyelere geri dönüş sağlar. 
 • SİTAP’ın faaliyetlerini içeren periyodik bilgilendirmeler alırlar. Bu bilgilendirme dönemlik raporlar halinde ve online olarak yapılır.

IV. Çalışma Grupları: 

Çalışma grupları, faaliyetlerini atölye çalışmalarında belirlenen başlıklar kapsamında yürütür. Bu çerçevede;

 • Çalışma gruplarına üyeler, kendi deneyimleri ve ilgi alanlarına göre dahil olurlar, 
 • Üyeler bir niyet mektubu ile SİTAP’a başvururlar. Niyet mektubunda, hem toplantılara düzenli katılım hem de ilgili çalışma grubu üyeleri tarafından öngörülen çalışma süresinin SİTAP için ayrılacağı taahhüt edilir. 
 • Çalışma grupları, afet risklerinin azaltılması, afetlere etkili ve verimli müdahale için somut, uygulanabilir politika önerileri ve eylem planları hazırlamak başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunur, 
 • Çalışma gruplarının SMART aksiyon planı çıkarması (belirli, ölçülebilir, uygulanabilir, uygun-geçerli ve zaman sınırlı) ve buna göre çalışması beklenir.
 • Söz konusu aksiyon planın gerektirdiği haftalık/ aylık çalışma süreleri gruplarca belirlenir.  Benzer uygulamalarda öngörülen çalışma süresi; haftada  %5’lik (ortalama 2 saat) bir zaman dilimidir. 
 • Çalışma grupları toplantıları, interaktif forumlar ya da farklı iletişim teknolojileri aracılığı ile de olabilir.  
 • Aylık olarak Sekretarya kanalı ile SİTAP Yürütme Kurulu’na çalışmaları hakkında bilgi verir.